คู่มือประชาชน


คู่มือสำหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ฉบับปรับปรุง)