ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการสร้างความร่วมมือผลิตบัณฑิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ กับสถานประกอบการ

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อมของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2562 และหลักสูตรใหม่

การประชุมอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ครั้งที่ 1/2562

การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ครั้งที่ 2/2562

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.