ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออบแบบหลักสูตร การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (คอศ.1-คอศ.6)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลการประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูฝึกในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2564 ทางระบบออนไลน์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ ป.ตรี

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.