ประวัติสถาบันฯ

ประวัติความเป็นมา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติ การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยอาศัยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ประกอบด้วยสถานศึกษาในสังกัด อาชีวศึกษาจังหวัด ๓ จังหวัด คือ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ในระยะเริ่มแรกของการจัดตั้งสถาบันฯ นายสมชาย นิลจินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนครในขณะนั้น (พ.ศ. ๒๕๕๑) ได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมการจัดตั้งสถาบันฯ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ได้รับการจัดตั้งเป็นผลสำเร็จถูกต้องตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีว่าที่พันตรีวานิช สมชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนครได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ เป็นคนแรก เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ และเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีคำสั่งแต่งตั้ง ดร. มนูญ แก้วแสนเมือง เป็นผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ คนแรก

ประวัติการก่อตั้ง

– ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ ประกาศพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ในราชกิจจานุเบกษา

– ๖ มีนาคม ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้

– ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๑ นายสมชาย นิลจินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวจังหวัด ๓ จังหวัด ได้แก่ อศจ.สกลนคร อศจ.นครพนม อศจ.มุกดาหาร เพื่อเตรียมจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันเฉียงเหนือ ๒

– ๒๕ พฤศจิกายน นายสมชาย นิลจินดา ผู้อำนวยการเทคนิคสกลนคร ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ประสานงานการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ๗ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ว่าที่พันตรีวานิช สมชาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนครและคณะ นำเสนอข้อมูลความพร้อมของสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมวิทยาเทคนิคบ้านแพง และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารเพื่อประกอบการประเมินความ พร้อมตามหลักเกณฑ์ เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ณ สำนักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา

– ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายกระทรวงกรรมการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาแบบกลุ่มจังหวัด ๑๘ สถาบัน

– ๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ กำหนดโครงสร้างกรอบอัตรากำลังและเตรียมความพร้อมในการตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาแบบกลุ่มจังหวัด ๑๙ สถาบัน

– ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ว่าที่พันตรีวานิช สาชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนครได้รับแต่งตั้งทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

– ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ดร. มนูญ แก้วแสนเมือง ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

– ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดร.มงคล เจตินัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2