ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

สรุปจำนวนนักเรียนนักศึกษา
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

 

สถานศึกษา

สาขาวิชา

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

ระดับปริญญาตรี

รวม

ระดับชั้นปี

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 1 ปี 2 ปี 1

ปี 2

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

1,032

956 1,114 1,236 984 27 54

5,403

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

452

328 315 543 472 9 10

2,129

วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

272

215 213 175 152 13 19

1,059

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

665

510 663 310 163

2,311

รวม 2,421 2,009 2,305 2,264 1,771 49 83

10,902