ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

สรุปจำนวนนักเรียนนักศึกษา
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

 

สถานศึกษา

สาขาวิชา

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

ระดับปริญญาตรี

รวม

ระดับชั้นปี

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 1 ปี 2 ปี 1

ปี 2

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

1,032

956 1,114 1,236 984 26 55

5,398

วิทยาลัยการอาชีพ        นวมินทราชินีมุกดาหาร

452

328 315 543 472 14 10

2,129

วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

272

215 213 175 152 14 19

1,051

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

665

510 663 310 163

2,311

รวม 2,421 2,009 2,305 2,264 1,771 54 84

10,908