ข้อมูลบุคลากร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
Institute of Vocational education : Northeastern Region 2

 

อัตรากำลังบุคลากร สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

 

ตำแหน่ง

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

รวมจำนวน

(คน)

ผู้บริหาร

4

5 4 5

18

ข้าราชการ

97 33 5 27

162

ลูกจ้างประจำ

7 5 5

17

พนักงานราชการ

27 15 15 4

61

ข้าราชการพลเรือน

3

3

ลูกจ้างชั่วคราว

122 70 38 63 293

รวมทั้งสิ้น

260 128 62 104

554

 

(ที่มา : แผนปฏิบัติการแต่ละวิทยาลัย)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561