ข้อมูลพื้นฐาน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

ปรัชญา 

          สร้างผู้นำทางเทคโนโลยี  สร้างคนดีสู่สังคม

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานมุ่งสู่ความเป็นเลิศในภูมิภาคอินโดจีน

พันธกิจ

๑. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานของภูมิภาค

๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตกำลังคนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๓. พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการวิจัย เพื่อความเป็นเลิศในระดับสากล

๔. ส่งเสริม พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและก้าวหน้าในอาชีพ

๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

อัตลักษณ์

บริการวิชาชีพสู่ชุมชน   Vocation community Service

เอกลักษณ์

นักประดิษฐ์     Inventor

เป้าประสงค์

          ๑. เพิ่มปริมาณผู้เรียนให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

๒. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้ได้มาตรฐานสากลตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและภูมิภาค

๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดทำผลงานวิจัย และพัฒนา นวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและภูมิภาค

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

๖. พัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะด้านวิชาการ วิชาชีพ และความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามมาตรฐานสากล

๗. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา

๘. พัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรอาชีวศึกษา ให้มีเอกภาพรวมทั้งสร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

๙. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

๑๐. มุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา การระดมทรัพยากร การพัฒนาครูบุคลากรอาชีวศึกษาและนักเรียน นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

๑๑. ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ