ติดต่อ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

ศูนย์กลางวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  219  ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

โทร. 0 4270 4676  โทรสาร 0 4270 4676