ผลงานวิจัยของนักศึกษา

ผลงานวิจัยของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
ชื่อโครงการวิจัย  :   ระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์
ผู้จัดทำโครงการ  :  นายอัษฎา  คำใบ  นายศรัญญู  คะพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา  :  นายอนุชา  บุราณฤทธิ์
สาขาวิชา  :  เทคโนโลยีไฟฟ้า
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
>>>ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้  บทความวิจัย ระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์
ชื่อโครงการวิจัย  :   การพัฒนารถบรรทุกขนาดเล็กเป็นรถยนต์ไฟฟ้า
ผู้จัดทำโครงการ  :  นายพิทยุตม์ ปัททมุม นายณัฐวุฒิ ทารส
อาจารย์ที่ปรึกษา  :  นายอดุล ขันแก้ว
สาขาวิชา  :  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
>>>ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้  บทความวิจัย การพัฒนารถบรรทุกขนาดเล็กเป็นรถยนต์ไฟฟ้า
ชื่อโครงการวิจัย  :   โครงการศึกษาประสิทธิภาพรถบรรทุกขนาดเล็กพลังงานไฟฟ้า
ผู้จัดทำโครงการ  :  นายวีราทร คนขยัน นายมนตรี  สกุลไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา  :  นายอดุล ขันแก้ว
สาขาวิชา  :  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
>>>ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้  บทความวิจัย การพัฒนารถบรรทุกขนาดเล็กเป็นรถยนต์ไฟฟ้า