ผลงานวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย  :   ระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์
ผู้จัดทำโครงการ  :  นายอัษฎา  คำใบ  นายศรัญญู  คะพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา  :  นายอนุชา  บุราณฤทธิ์
สาขาวิชา  :  เทคโนโลยีไฟฟ้า
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

>>>ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้  บทความวิจัย ระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์