ยุทธศาสตร์สถาบัน

แผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

ระยะ 5 ปี (2560-2564)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร  พัฒนาผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามสาขาและเพียงพออย่างต่อเนื่อง

เป้าประสงค์      1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา

                  2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณวุฒิที่สูงขึ้นและเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน

                  3. พัฒนาบุคลากรด้านทักษะวิชาชีพ ภาษา และทักษะการทำงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด           1. บุคลากรมีวุฒิที่ตรงสาขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

                   2. บุคลากรมีคุณวุฒิที่สูงขึ้นร้อยละ 5

                   3. จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาและแลกเปลี่ยนบุคลากรภายในและต่างประเทศ

เป้าประสงค์      1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับต่างๆ

                  2. ส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรภายในและต่างประเทศ

ตัวชี้วัด           1. จำนวนเครือข่ายที่ทำความร่วมมือกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

                  2. จำนวนเครือข่ายที่ส่งเสริมสนับสนุน ด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมยกระดับคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มปริมาณผู้เรียน

เป้าประสงค์      1. เพิ่มปริมาณผู้เรียน

                  2. การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและมีมาตรฐาน

                  3. พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย และทันสมัย

                  4. จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

ตัวชี้วัด           1.หลักสูตรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

                  2. มีหลักสูตรที่หลากหลาย ทันสมัย

                  3. มีหลักสูตรตามความต้องการของสถานประกอบการ

                  4. จำนวนผู้เรียนเพิ่มขึ้น

                  5. ผ่านการประเมินคุณภาพภายในต้นสังกัด ในระดับดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาหลักสูตร ให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

เป้าประสงค์       1. พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย และทันสมัย

                   2. จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

ตัวชี้วัด           1. หลักสูตรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

                   2. มีหลักสูตรที่หลากหลาย ทันสมัย

                   3. มีหลักสูตรตามความต้องการของสถานประกอบการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เร่งรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์      1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ

                  2. เพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อประสานงานรวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัด           1.  มีระบบบริหารจัดการที่รวดเร็ว ถูกต้อง

                   2. นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนให้ทันสมัยและเพียงพอต่อสาขาวิชาที่เปิดสอน

เป้าประสงค์      1. จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา

ตัวชี้วัด           1. มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย

                   2. มีครุภัณฑ์อุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอแต่ละสาขาวิชา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สนับสนุน ส่งเสริมทุนในการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

เป้าประสงค์      1. สนับสนุน ทุนการศึกษาวิจัยของบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ

                  2. ส่งเสริมการให้ทุนวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

                  3. พัฒนาการวิจัยของบุคลากรของสถาบันอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด          1. จำนวนของบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาวิจัยและตีพิมพ์       

                  2. จำนวนของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมการศึกษาวิจัยและตีพิมพ์

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ปลูกฝั่งคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแก่นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน

เป้าประสงค์      1. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

                  2. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ตัวชี้วัด          1. บุคลากรให้ความสำคัญในกิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

                  2. นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ร้อยละ 60

                  3. สถาบัน ส่งเสริม สนับสนุน โครงการ/กิจกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่สถานศึกษาจัดขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 ส่งเสริมบุคลากรให้มีเวทีในการแสดงความรู้ความสามารถทางวิชาการและนวัตกรรม

เป้าประสงค์      1. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร ค้นคว้าการวิจัย นวัตกรรม

                  2. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้การวิจัย นวัตกรรม

                  3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัย นวัตกรรม ในระดับสถานศึกษา  สถาบัน สอศ. และระดับประเทศ

ตัวชี้วัด          1. จำนวนบุคลากรที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน

                  2. จำนวนผลงานการวิจัย และนวัตกรรม

                  3. จำนวนผลงานของบุคลากรที่ได้นำเสนอ ตีพิมพ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างสถาบัน ชุมชน รวมทั้งการบริการชุมชน

เป้าประสงค์      1. ส่งเสริมให้สถาบัน ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และบริการ

                  2. ให้การบริการชุมชนด้านอาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

                  3. พัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

ตัวชี้วัด          1. จำนวนการให้บริการแก่ชุมชน

                  2. จำนวนของชุมที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                  3. จำนวนอาชีพที่ให้บริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อความเข้มแข็งสร้างงานในพื้นที่

เป้าประสงค์      1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษากับภาครัฐและเอกชน

                  2. ส่งเสริม พัฒนาวิชาชีพให้มีทักษะเพื่อสร้างแรงงานในพื้นที่

ตัวชี้วัด          1. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน

                  2. จำนวนสาขาวิชาชีพที่ทำการพัฒนาและส่งเสริม

                  3. จำนวนการมีงานทำของนักศึกษาในพื้นที่