ยุทธศาสตร์สถาบัน

แผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

ปรัชญา 

        สร้างนวัตกร เป็นผู้นำทางเทคโนโลยี และเป็นคนดีของสังคม

วิสัยทัศน์

        เป็นศูนย์กลางการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและผู้ประกอบการ สมรรถนะสูง มาตรฐานสากล

พันธกิจ

        1. ยกระดับคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย เชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพ ทั้งในระดับชาติและสากล

        2. ส่งเสริมและพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถสูงขึ้น

        3. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษากับองค์กรวิชาชีพ ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

        4. ผลิตและพัฒนากำลังคนสายอาชีพ ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และผู้ประกอบการ สมรรถนะสูง

อัตลักษณ์

        นวัตกร สร้างนวัตกรรม สู่ความเป็นเลิศ

เอกลักษณ์

        เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม

แผนกลยุทธ์การพัฒนาอาชีวศึกษา ระยะ 5 ปี  (2566 – 2570)

        1. พลิกโฉมการสอนสมัยใหม่ เพื่อสร้างนวัตกร และผู้ประกอบการ

        2. ยกระดับในการพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะสูง

        3. บูรณาการความร่วมมือกับพหุภาคี ทั้งในและต่างประเทศ

        4. ส่งเสริมกิจกรรมในการผลิตและพัฒนากำลังคน สมรรถนะสูง

        5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่