เกี่ยวกับ สอฉ.2

การจัดตั้งสถาบัน  

          มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้ “สถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถรวมกันเป็นสถาบันได้ การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาให้กระทำได้โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและคำนึงถึงการประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง…”

          ต่อมาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) (ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ประธานคณะกรรมการ) ได้ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การรวมและการแยกสถานศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ตามมาตรา ๑๓ โดยมีหลักการสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้

   ๑. ความเป็นเลิศในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยมีกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อเพิ่มผลผลิตและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศให้ได้ระดับมาตรฐานสากล

   ๒. การกระจายอำนาจไปสู่ระดับปฏิบัติ เพื่อให้การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในทุกระดับ มีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดผลสำเร็จแก่ประชาชน โดยเฉพาะนักเรียนและนักศึกษา

   ๓. ตอบสนองความต้องการการผลิตและการพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

   ๔. การประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีชั้นสูง จากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพของการจัดการอาชีวศึกษา

   ๕. การประกันคุณภาพและการกำกับมาตรฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล

          จากประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้ทำการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อเข้าร่วมจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา มาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ จนสามารถเสนอร่างกฎกระทรวงการร่วมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ… ผ่านคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ (สมัยนายวรวัจจน์ เอื้อภิญญกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) และประกาศกฎกระทรวงฯ ในราชกิจจานุเบกษา ได้ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ (ศ.ดร.สุชาติ  ธาราดำรงเวช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประวัติความเป็นมา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ (Institute of Vocational education Northeastern Region 2) ประกอบด้วยสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ (กลุ่มจังหวัดสนุก) สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัด ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ได้รับการจัดตั้งเป็นผลสำเร็จถูกต้องตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และในระยะเริ่มแรกได้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จำนวน ๕ สาขาวิชา ประกอบด้วย ๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ๒. สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ๔. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร และ ๕. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

ประวัติการก่อตั้ง

– ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ประกาศพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ในราชกิจจานุเบกษา

– ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้

– ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑ นายสมชาย นิลจินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวจังหวัด ๓ จังหวัด ได้แก่ อศจ.สกลนคร อศจ.นครพนม อศจ.มุกดาหาร เพื่อเตรียมจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันเฉียงเหนือ ๒ และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ประสานงานการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

– ๗ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ว่าที่พันตรีวานิช สมชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนครและคณะ นำเสนอข้อมูลความพร้อมของสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม(วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ในปัจจุบัน) วิทยาเทคนิคบ้านแพง และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เพื่อประกอบการประเมินความพร้อมตามหลักเกณฑ์ เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ณ สำนักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา

– ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายกระทรวงกรรมการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาแบบกลุ่มจังหวัด ๑๙ สถาบัน

– ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ว่าที่พันตรีวานิช สาชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ได้รับแต่งตั้งทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

– ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ดร. มนูญ แก้วแสนเมือง ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

– ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.มงคล เจตินัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

– ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดร.ประมวล  วิลาจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

– ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

– ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ – ๔ กันยายน ๒๕๖๕   นายประดิษฐ์  ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

–  ๕ กันยายน ๒๕๖๕ – ปัจจุบัน นายสถิต สำราญสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2