งานประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

เข้าสู่ระบบ IVEQA

แบบประเมิน แบบสอบถาม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระดับหลักสูตร

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร
แบบประเมิน ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
แบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

กิจกรรมการประกันคุณภาพ