งบลงทุน 2566

หลักเกณฑ์การจัดทำคำขอครุภัณฑ์

หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

หนังสือแจ้งจัดทำคำของบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

แบบฟร์อมการจัดทำคำของบลงทุน

ดาวน์โหลดแบบฟร์อมการจัดทำคำของบลงทุน 2566

รายการมาตรฐานคุรุภัณฑ์

  1. บัญชีรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2566

2. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

3. ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

4. บัญชีรายการมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม