งบลงทุน 2567

หลักเกณฑ์การจัดทำคำขอครุภัณฑ์

หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบลงทุน ปีงบประมาณ 2567

หนังสือแจ้งจัดทำคำของบลงทุน ปีงบประมาณ 2567

แบบฟร์อมการจัดทำคำของบลงทุน

ดาวน์โหลดแบบฟร์อมการจัดทำคำของบลงทุน 2567

รายการมาตรฐานคุรุภัณฑ์

  1. บัญชีรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567

2. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

3. ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

4. บัญชีรายการมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม http://ie.vec.go.th/