งบลงทุน 2565

หลักเกณฑ์การจัดทำคำขอครุภัณฑ์

หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบฟร์อมการจัดทำคำของบลงทุน

ดาวน์โหลดแบบฟร์อมการจัดทำคำของบลงทุน 2565

รายการมาตรฐานคุรุภัณฑ์

  1. บัญชีรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

3. ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ