ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟร์อมรับสมัครนักศึกษา  


แบบฟร์อมแบบเสนอโครงการ


แบบฟร์อมการลงนามความร่วมมือ


แบบฟร์อมสัญญายืมเงินสถาบัน


แผนปฏิบัติการสถาบันฯ


 

ดาวน์โหลด คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการอาชีวศึกษา 2563

คู่มือการประกันคุณภาพระดับปริญญาตรี

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการอาชีวศึกษา 2563 pdf