ดาวน์โหลดเอกสาร

 แบบฟร์อมรับสมัครนักศึกษา  


แบบฟร์อมแบบเสนอโครงการ


แบบฟร์อมการลงนามความร่วมมือ


แบบฟร์อมสัญญายืมเงินสถาบัน


แผนปฏิบัติการสถาบันฯ


คู่มือการมอบหมายภาระงาน

 


ข้อมูลจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ 2565-2568

ดาวน์โหลด คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการอาชีวศึกษา 2563

คู่มือการประกันคุณภาพระดับปริญญาตรี

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการอาชีวศึกษา 2563 pdf