ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟร์อมรับสมัครนักศึกษา

แบบฟร์อมแบบเสนอโครงการ


แบบฟร์อมการลงนามความร่วมมือ


แบบฟร์อมสัญญายืมเงินสถาบัน


แผนปฏิบัติการสถาบันฯ


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษา ระยะ 5 ปี (2560-2564)


คู่มือการมอบหมายภาระงาน


ข้อมูลจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ

ดาวน์โหลด คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการอาชีวศึกษา 2563

คู่มือการประกันคุณภาพระดับปริญญาตรี

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการอาชีวศึกษา 2563

ดาวน์โหลด หลักสูตรอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ

เอกสารประกอบการประเมินสมรรถนะครูฝึกในสถานประกอบการ

หลักสูตรอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ

เอกสารอบรม


ดาวน์โหลด คำสั่ง

[4.6.2567] คณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ด้านการวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

[4.6.2567] คณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ด้านวิชาการ

[4.6.2567] คณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ด้านยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา