หลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ดังนี้

ระดับ

หลักสูตร

สาขาวิชา

ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
    สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
    สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
  บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน