หลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ จัดการเรียนการสอนทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ แบ่งประเภทวิชาและสาขาได้ดังนี้

           1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา
ปวช. อุตสาหกรรม ช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน
ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างก่อสร้าง
ช่างโยธา
สำรวจ
แมคคาทรอนิกส์
พาณิชยกรรม การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
ธุรกิจค้าปลีก
ปวช. คหกรรม อารหารและโภชนาการ
ศิลปกรรม คอมพิวเตอร์กราฟิก
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม

           2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา
ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล
เทคนิคการผลิต
ไฟฟ้า
โยธา
อิเล็กทรอนิกส์
ช่างก่อสร้าง
เทคนิคโลหะ
เทคนิคอุตสาหกรรม
แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
เทคนิคยานยนต์
บริหารธุรกิจ การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการสำนักงาน
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
คหกรรม อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
คอมพิวเตอร์เกมและเอนิเมชั่น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม

          3  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

ระดับ หลักสูตร สาขาวิชา
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการบัญชี