ขยายเวลาการสมัครนักศึกษา 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ประชุม - กิจกรรม

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ 2567

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2567


ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 7 มิถุนายน 2567


1. สาขาที่เปิดรับสมัครและคุณสมบัติ

สถานศึกษาที่เปิดสอนสาขาวิชาจำนวนคุณสมบัติของผู้สมัคร/วุฒิที่รับเข้าศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสกลนครเทคโนโลยีโยธา20ปวส. สาขาวิชาโยธาและสาขาก่อสร้าง          หรือสาขาสัมพันธ์
 วิทยาลัยเทคนิคสกลนครเทคโนโลยีเครื่องกล20ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล
 วิทยาลัยเทคนิคสกลนครเทคโนโลยีไฟฟ้า20ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้าหรือเทียบเท่า
 วิทยาลัยเทคนิคสกลนครเทคโนโลยีไฟฟ้า20ปวส. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, เมคคาทรอนิกส์        หรือเทียบเท่า
 วิทยาลัยเทคนิคสกลนครการจัดการสมัยใหม่20ปวส. การจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาสัมพันธ์        (การบัญชี, การตลาด, การเลขานุการ,         เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล, การจัดการธุรกิจ         ค้าปลีก, ภาษาต่างประเทศธุรกิจ,         การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน,         คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 วิทยาลัยเทคนิคสกลนครการบัญชี20ปวส. สาขาวิชาการบัญชี
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารเทคโนโลยีเครื่องกล20ปวส. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลหรือเทียบเท่า
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารเทคโนโลยีไฟฟ้า20ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับการทดสอบความรู้ฯ

2.1 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามสาขาที่เปิดรับเข้าศึกษา

2.2 มีคุณสมบัติอื่นตามระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสถาบันการอาชีวศึกษา

2.3 มีความสนใจ ความถนัดในสาขาวิชาชีพที่จะเรียน

2.4 รับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และสัญญาที่ให้ไว้กับสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

 

3. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

3.1 สำเนาบัตรประชาชน          จำนวน  1  ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน                     จำนวน  1  ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 ใบแสดงผลการเรียน            จำนวน  1  ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.4 รูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน  1  รูป

4. กำหนดการรับสมัครคัดเลือก

4.1 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานทะเบียนวิทยาลัยที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ

4.2 ปฏิบัติตามปฏิทินรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ที่แนบท้ายประกาศมาด้วย

5.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมัครได้ที่

  •  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เบอร์โทร. 0-4297-0204, www.techsakon.ac.th
  •  วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เบอร์โทร. 0-4261-2965, www.mec.at.th
  •  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เบอร์โทร. 0-4270-7669,    www.ivene2.ac.th หรือ
สถานศึกษาสาขาวิชาผู้รับผิดชอบเบอร์โทร
วิทยาลัยเทคนิคสกลนครเทคโนโลยีโยธานายจักรพงษ์   ศิริชัยราวรรณ์ นายธนพร  เรืองโพน080-456-0706 089-279-8500
 วิทยาลัยเทคนิคสกลนครเทคโนโลยีเครื่องกลนายกิรติ  พลหาญ นายวีระศักดิ์  โชติกานต์กุล081-974-1902 088-303-0900
วิทยาลัยเทคนิคสกลนครเทคโนโลยีไฟฟ้านายปิยะ  ศิริขันธ์ นายนิวัทธ์  วรรณวงศ์081-975-9847 096-953-1648
วิทยาลัยเทคนิคสกลนครการบัญชีนางอัญชนา  กัลยาเรือน นางสาวนิรมล  พลแพงขวา064-079-0521 081-544-7892
 วิทยาลัยเทคนิคสกลนครการจัดการสมัยใหม่นางภัททิยา  พิพัธนัมพร นางโชติกา  เจริญสุข088-338-3785 086-235-5952
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารเทคโนโลยียานยนต์นายอดุล  ขันแก้ว098-586-7707
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารเทคโนโลยีไฟฟ้านายชาญเดชต์  ขุนศรี094-351-6491
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ภายในวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครนายชัชวาลย์   สาระภูมิ นางสาววารุณี  อารีเอื้อ088-563-1595 095-169-2864