รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ประชุม - กิจกรรม

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ 2567

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2567

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

1. สาขาที่เปิดรับสมัครและคุณสมบัติ

สถานศึกษาที่เปิดสอนสาขาวิชาจำนวนคุณสมบัติของผู้สมัคร/วุฒิที่รับเข้าศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เทคโนโลยีโยธา20ปวส. สาขาวิชาโยธาและสาขาก่อสร้าง          หรือสาขาสัมพันธ์
 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เทคโนโลยีเครื่องกล20ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล
 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เทคโนโลยีไฟฟ้า20ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้าหรือเทียบเท่า
 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เทคโนโลยีไฟฟ้า20ปวส. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, เมคคาทรอนิกส์        หรือเทียบเท่า
 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร การจัดการสมัยใหม่20ปวส. การจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาสัมพันธ์        (การบัญชี, การตลาด, การเลขานุการ,         เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล, การจัดการธุรกิจ         ค้าปลีก, ภาษาต่างประเทศธุรกิจ,         การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน,         คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร การบัญชี20ปวส. สาขาวิชาการบัญชี
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เทคโนโลยีเครื่องกล20ปวส. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลหรือเทียบเท่า
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เทคโนโลยีไฟฟ้า20ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับการทดสอบความรู้ฯ

          2.1 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามสาขาที่เปิดรับเข้าศึกษา

          2.2 มีคุณสมบัติอื่นตามระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสถาบันการอาชีวศึกษา

          2.3 มีความสนใจ ความถนัดในสาขาวิชาชีพที่จะเรียน

          2.4 รับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และสัญญาที่ให้ไว้กับสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

3. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

          3.1 สำเนาบัตรประชาชน          จำนวน  1  ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

          3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน                     จำนวน  1  ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

          3.3 ใบแสดงผลการเรียน            จำนวน  1  ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

          3.4 รูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน  1  รูป

4. กำหนดการรับสมัครคัดเลือก

          4.1 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานทะเบียนวิทยาลัยที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ

4.2 ปฏิบัติตามปฏิทินรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ที่แนบท้ายประกาศมาด้วย

5.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมัครได้ที่

  •  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เบอร์โทร. 0-4297-0204, www.techsakon.ac.th
  •  วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เบอร์โทร. 0-4261-2965, www.mec.at.th
  •  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เบอร์โทร. 0-4270-7669,    www.ivene2.ac.th หรือ
สถานศึกษาสาขาวิชาผู้รับผิดชอบเบอร์โทร
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เทคโนโลยีโยธานายจักรพงษ์   ศิริชัยราวรรณ์
นายธนพร  เรืองโพน
080-456-0706
089-279-8500
 วิทยาลัยเทคนิคสกลนครเทคโนโลยีเครื่องกลนายกิรติ  พลหาญ
นายวีระศักดิ์  โชติกานต์กุล
081-974-1902
088-303-0900
วิทยาลัยเทคนิคสกลนครเทคโนโลยีไฟฟ้า นายปิยะ  ศิริขันธ์
นายนิวัทธ์  วรรณวงศ์ 
081-975-9847
096-953-1648
วิทยาลัยเทคนิคสกลนครการบัญชีนางอัญชนา  กัลยาเรือน
นางสาวนิรมล  พลแพงขวา
064-079-0521
081-544-7892
 วิทยาลัยเทคนิคสกลนครการจัดการสมัยใหม่นางภัททิยา  พิพัธนัมพร 
นางโชติกา  เจริญสุข 
088-338-3785
086-235-5952
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เทคโนโลยียานยนต์นายอดุล  ขันแก้ว098-586-7707
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เทคโนโลยีไฟฟ้านายชาญเดชต์  ขุนศรี094-351-6491
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ภายในวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครนายชัชวาลย์   สาระภูมิ
นางสาววารุณี  อารีเอื้อ
088-563-1595
095-169-2864