ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ผลการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษระดับ B2 หรือเทียบเท่า  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ประชุม - กิจกรรม

 

ผลสอบ B2