ประกาศสถาบันการอาชัวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอน งานบริการตรวจซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า (ระดับกลาง) (Trainning Course for Electic Vehicle Repair Service) หลักสูตร 661011006

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ประชุม - กิจกรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

1วท.เทคนิคสกลนคร