ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมและควรได้รับการแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ ฉ.2

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ประชุม - กิจกรรม

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมและสมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

รายละเอียดตามประกาศ คลิก