สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จัดประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2561

ประชุม - กิจกรรม

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จัดประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2561
โดยมี นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ นายกสภา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เป็นประธานเปิดประชุม
โดยมีวาระการประชุม อาทิ เช่น เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯลฯ
ณ ห้องประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

อ่านเพิ่มเติม