ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ

ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2