โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออบแบบหลักสูตร การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (คอศ.1-คอศ.6)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุม - กิจกรรม

เอกสารประกอบการอบรม


แบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ


ช่องทางการเข้าร่วมอบรม ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM


คู่มือการใช้งาน Zoom