โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลการประกันคุณภาพการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุม - กิจกรรม

 เอกสารประกอบการอบรม


แบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ


ช่องทางการเข้าร่วมอบรม ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM


แบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการ

ไม่มีคำอธิบาย