โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ประกาศ ประชุม - กิจกรรม

ประเมินโครงการ Online

 


 

ช่องทางการเข้าร่วมโครงการผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM

รหัสการเข้าร่วมประชุม

Meeting ID       :       746 459 3021

Passcode        :       123456

 

 

QR-Code  เข้าร่วมโครงการ