ประกาศ ผลการสรรหากรรมการสภาสถาบันฯ มาตรา 23(4)

ประกาศ

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง ผลการสรรหากรรมการสภาสถาบันฯ มาตรา 23(4)