ประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ ป.ตรี

ประชุม - กิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ ป.ตรี


อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 โดย ดร.ไพจิตร กุลตั้งวัฒนา ประธานอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการพัฒนาวิทยาลัยในสังกัดอย่างต่อเนื่อง และให้หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ประจำหลักสูตร มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและความร่วมมือในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถาบันฯ พร้อมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นหัวหน้าภาควิชา อาจารย์ประจำหลักสูตร ทุกหลักสูตร พร้อมตัวแทนคณะครูจากวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน และวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม เข้าร่วม เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมในสถาบันฯ รวมทั้งสิ้น 58 คน การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยนวัตกรรม ,ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในโครงการนี้