ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การสรรหากรรมการสภาสถาบันฯ ตามมาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551

ประกาศ

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง การสรรหากรรมการสภาสถาบันฯ ตามมาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551

ส่งเอกสารการสมัครได้ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

– รายละเอียดประกาศ

– ใบสมัคร ตัวแทนผู้บริหาร

– ใบสมัคร ตัวแทนครู