ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง ยื่นคำร้องสำเร็จการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564

ประกาศ

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง ยื่นคำร้องสำเร็จการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564