ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

ประกาศ

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ