ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2563