โครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

ประชุม - กิจกรรม

วันที่ 12 กันยายน 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จัดโครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม Innovation technology ให้พร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0 โดย ดร.ไพจิตร กุลตั้งวัฒนา กรรมการบริหารสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เป็นประธานในพิธี และ ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้อาจารย์ มีสื่อออนไลน์ที่ทันสมัยใช้ในการเรียนการสอน เข้าถึงบทเรียนได้ทุกเวลาทุก สถานที่ และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้เข้าร่วมโครงการจากอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี อาจารย์สอนวิชาสามัญ ในสังกัดสถาบันฯ ทั้งสิ้น 46 คน เข้ารับการอบรม ได้รับเกียรติจาก ดร.พรชัย ทองอินทร์ อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้จัดทำสื่อการสอนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริงในการเรียนการสอน ในการนี้ ประธานในพิธีได้บรรยายพิเศษ ในเรื่องความสำคัญของสื่อออนไลน์การใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ พร้อมตัวอย่างในการสร้างสื่อออนไลน์ ที่สามารถสร้างรายได้ให้ตนเองได้ และการวางแผน จัดเตรียมในการสร้างสื่อการสอนให้มีคุณภาพ จัดโครงการระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ โรงแรมสกลแกรนด์ พาเลช อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

 

วันที่ 12 กันยายน 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จัดโครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์…

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 发布于 2020年9月16日周三