ประชุมการบริหารงานการจัดการเรียนการสอน

ประชุม - กิจกรรม

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 นำโดย นายชาญทนงค์ บุญรักษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย นายศิริวัฒน์ สมใจเพ็ง ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบัน ร่วมประชุมการบริหารงานการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง โดยมี ดร.เสาวณีย์ เต็งสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัย นางสมสมัย คำจันทร์ศรี รองผู้อำนวยการ นายมานัด ภูศรีฐาน รองผู้อำนวยการ นายนันทะวุธ วงค์อินพ่อ รองผู้อำนวยการ และนางสาววิจิตรา ผาผึ้ง หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้การต้อนรับ และได้ประชุมแก้ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน และแนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญาตรี ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

 

https://www.facebook.com/Iovene2/posts/1984719744992745