ประชุมรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ประชุม - กิจกรรม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนครดร.ไพจิตร กุลตั้งวัฒนา กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ดร.วิชิต สงวนไกรพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันฯ ว่าที่พันตรีเศรษฐพงษ์ สาลีโส ทำหน้าที่ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต ดร.จักรี ต้นเชื้อ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการนักศึกษาฯ ร่วมประชุมรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ในจังหวัดสกลนคร จากนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการภาคธุรกิจในยุคการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โรค “โควิด-19” และการประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ ให้สาธารณชนรับทราบว่า นักเรียน จบ ม. 3 และจบ ม. 6 สามารถเข้าเรียนในสถาบันฯ จนถึงระดับปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้