ประชุมโครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม

ประชุม - กิจกรรม

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 โดยนายชาญทนงค์ บุญรักษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จัดประชุมโครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม(Innovative Technology)ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชาเข้าร่วม ในการประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการให้ตรงตามวัตถุประสงค์ การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการสร้างสื่อการสอนออนไลน์และนวัตกรรมของนักศึกษา ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกาาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2