ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 4/2563

ประชุม - กิจกรรม

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 4/2563 โดยมีการพิจารณาอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ในการนี้ สถาบันฯ ได้ปฏิบัติการป้องการและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ผู้เข้าร่วมประชุม อีกทั้งยังเป็นการเฝ้าระวังป้องการและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว โดยการตรวจวัดระดับอุณหภูมิ และจัดบริการเจลแอลกอฮอลไว้ในบริเวรจุดต่างของสถาบันฯ