ประชุมอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบออนไลน์ (video conference)

ประชุม - กิจกรรม

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ดำเนินการประชุมอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบออนไลน์ (video conference) โดย ดร.ไพจิตร กุลตั้งวัฒนา เป็นประธานในการประชุม เพื่ออนุมัติการจบการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2