ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2563 ผ่านสื่อออนไลน์

ประชุม - กิจกรรม

วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จัดประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2563 ผ่านสื่อออนไลน์ video conference โดย นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสถาบันฯ คณะผู้บริหารสถาบันฯ ณ ห้องประชุมสถาบันฯ