การประชุม ผอ. ผอ.สำนัก สอฉ.2 ครั้งที่ 4/2562

ประชุม - กิจกรรม

เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เป็นประธานที่ประชุม ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เพื่อพิจารณา ภาระหน้าที่ของแต่ละสำนักฯ การประสานงานในสำนักและสถาบันฯ, การปฏิบัติงานของแต่ละสำนักฯ ในปีการศึกษา 2563, การมาปฏิบัติราชการในสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2, การเพิ่มปริมาณผู้เรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมี ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

งานประชาสัมพันธ์ สํานักงานผู้อํานวยการสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 / ข่าว

อ่านเพิ่มเติม