เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการ “37 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน

ประชุม - กิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ได้จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ที่เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการ “37 ปี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เนื่องใน วันครบรอบ 37 ปี
การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และเพื่อสืบสาน รักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยในงานมดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 กล่าวรายละเอียดให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานในพิธี เกี่ยวกับสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม