“ ลงนามความร่วมมือ ” กับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ประชุม - กิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ในนาม ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ได้ร่วม พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ในนาม รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทน อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยมี ดร.ไพจิตร กุลตั้งวัฒนา
กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เป็นประธานในพิธี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประสานความร่วมมือการบริหารจัดการหลักสูตร
งานวิชาการ รวมถึงกระบวนการจัดการถ่ายโอนองค์ความรู้ทางวิชาการ ของบุคลากรในสถาบันการอุดมศึกษา
ในการขยายโอกาสให้กับนักศึกษาที่มีความต้องการพัฒนาระดับการศึกษาในสายวิชาชีพเฉพาะ
ตลอดจนเพื่อและเปลี่ยนประสบการณ์ของบุคลากรทางการศึกษาและเป็นความร่วมมือของภาครัฐและวิทยาลัย
พร้อมด้วย ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก ผู้บริหารสถาศึกษา ณ ห้องประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

อ่านเพิ่มเติม