ต้อนรับการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ประชุม - กิจกรรม

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 โดยมี นายศิริวัฒน์ สมใจเพ็ง
ดร.วิชิต สงวนไกรพงษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 พร้อมด้วย
ผู้อำนวยการสำนัก เจ้าหน้าที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
(ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 (สอฉ.2)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ณ ห้องประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

อ่านเพิ่มเติม