การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ครั้งที่ 9/2562

ประชุม - กิจกรรม

เมื่อวันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม 2562 นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เป็นประธาน การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ครั้งที่ 9/2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 จากงบลงทุน จำนวน 3,170,700 บาท เพื่อใช้ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายในวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
2. ความก้าวหน้าในการขอใช้สถานที่ก่อสร้างและขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการของสถาบันฯ
จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงมาก่อสร้างที่วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับ
อุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2562 ณ โรงแรมหนองหาร เอลลิแกนท์ จังหวัดสกลนคร
4. การแต่งตั้ง นายมานัด ภูศรีฐาน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ทำหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
(แหล่งที่มาและจัดทำโดย : นายอานุภาพ แสนทวีสุข เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์)

อ่านเพิ่มเติม