โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (CHE Curriculum Online : CHECO)

ประชุม - กิจกรรม

ในวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. – 10.00 น. ดร.ไพจิตร กุลตั้งวัฒนา ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
และกรรมการบริหารสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระบบสารสนเทศเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online
: CHECO) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2562 ณ
ห้องมณีเทวา โรงแรมหนองหาร เอลลิแกนท์ จังหวัดสกลนคร
หลังจากกล่าวเปิดงานแล้ว ดร.ไพจิตร กุลตั้งวัฒนา ได้ให้โอวาทและบรรยายพิเศษสรุปได้ว่า การพัฒนาการเรียนการสอนใน
ปัจจุบันนั้นต้องยึดหลักยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ท้องถิ่นเข้ามาบูรณาการในการจัดการเรียน
จึงเกิดประโยชน์สูงสุด และอาจารย์ผู้สอนต้องนำระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร และระบบออนไลน์เข้ามาใช้ในการพัฒนากระบวน
การเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนในยุคปัจจุบัน
(แหล่งที่มาและจัดทำโดย : นายอานุภาพ แสนทวีสุข เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์)

อ่านเพิ่มเติม