ประชุม - กิจกรรม

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 คือ นายศิริวัฒน์ สมใจเพ็ง และ ดร.วิชิต สงวนไกรพงษ์ ได้ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่ได้ขอเข้ามาประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาให้กับ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภายใต้การกำกับของสถาบันฯ ประกอบด้วย 3 วิชาเอก คือ การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีดิจิทัลและวิทยาการข้อมูล, เทคโนโลยีโลจิสติกส์และ การจัดการระบบขนส่ง และขอหารือความร่วมมือทางวิชาการ และงานวิจัย ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เมื่อวัพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 14.00 – 18.00 น.
(แหล่งที่มาและจัดทำโดย : นายอานุภาพ แสนทวีสุข เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ สอฉ.2)

อ่านเพิ่มเติม