การประชุม สภาสอฉ.2 ครั้งที่ 8/2562

ประชุม - กิจกรรม

เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 กันยายน 2562 นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เป็นประธาน การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ครั้งที่ 8/2562 โดยมีคณะกรรมการสภาสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 โดยมีวาระการประชุม อาทิเช่น (1.) ความก้าวหน้าในการขอใช้สถานที่ก่อสร้างและขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการสถาบันฯ ณ บ้านพาน ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครจะประชุมพิจารณาเรื่องนี้ในวันที่ 10 กันยายน 2562 เพื่อเสนอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไป (2.) การลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียนและปฏิบัติการ จะใช้สถานที่วิทยาลัยเทคนิคสกลนครลงนามไปก่อน
(แหล่งที่มาและจัดทำโดย : นายอานุภาพ แสนทวีสุข เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ สอฉ.2)

อ่านเพิ่มเติม