การตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อมของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2562 และหลักสูตรใหม่

ประชุม - กิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
โดยมี นายภูวนาท รุ่งโรจน์ ปฏิบัติหน้าที่แทน รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เป็นประธาน
ในการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อมของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 และหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 โดยมีคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ นายถาวร ยาวะโนภาส วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เป็นประธานการประเมิน
นายสุนทร ดอนชัย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และนายสวัสดิ์ ธงไชย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

อ่านเพิ่มเติม