แถลงข่าว การต่อยอดทางการศึกษา บูรณาการทุกภาควิชา เพื่อพัฒนาก้าวสู่ สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ

ประชุม - กิจกรรม

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
โดยมี นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เป็นประธาน
ที่ประชุมได้ พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษาหารือร่วมกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาก้าวสู่การเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ เข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม