การประชุม คณะกรรมการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 ดร.มงคล เจตินัย รักษาราชการแท […]

Continue Reading

ประชุมหัวหน้าคณะวิชาบริหารธุรกิจ หัวหน้าคณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง หัวหน้าวิชาการจัดการสำนักงาน และหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

วันพฤหัสบ่ดีที่ 3 มกราคม 2562 ดร.มงคล เจตินัย รักษาราชก […]

Continue Reading

สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ทำความร่วมมือกับสถานประกอบการ

  วันที่ 27 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน […]

Continue Reading

อาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหรือสายปฏิบัติการ

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 อาชีวศึกษาบัณฑิตสถาบันการอาชีวศึ […]

Continue Reading

สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จัดการประชุมครั้งที่ 11/2561

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออ […]

Continue Reading

ประชุม หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา เพื่อแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ดร.มงคล เจตินัย รักษาราชการแทน ผู […]

Continue Reading

สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จัดประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2561

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวัน […]

Continue Reading

โครงการออกค่ายอาสา ณ โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561 นายปัญญา ซื่อสัตย์ รักษาร […]

Continue Reading

ดำเนินการสรรหากรรมการสภาสถาบัน ผู้ดำรงตำแหน่งครูหรือคณาจารย์ประจำที่มิใช่ผู้บริหาร ตามมาตรา 23 (4)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก […]

Continue Reading