โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการครูนิเทศการฝึกอาชีพ ตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ วันที่ 24 กันยายน 2564 วันที่ […]

Continue Reading