โครงการอบรมการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

เอกสารประกอบการอบรม เอกสารการอบรม ลงทะเบียนเข้าร่วมโครง […]

Continue Reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออบแบบหลักสูตร การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (คอศ.1-คอศ.6)

เอกสารประกอบการอบรม คู่มือการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาต […]

Continue Reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูฝึกในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2564 ทางระบบออนไลน์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับปริ […]

Continue Reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

    แบบประเมินโครงการ แบบประเมินโครงการอบรมเช […]

Continue Reading