โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูฝึกในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2564 ทางระบบออนไลน์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับปริ […]

Continue Reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

แบบประเมินโครงการ แบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกา […]

Continue Reading