โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการครูนิเทศการฝึกอาชีพ ตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ วันที่ 24 กันยายน 2564 วันที่ […]

Continue Reading

โครงการอบรมการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

เอกสารประกอบการอบรม เอกสารการอบรม ลงทะเบียนเข้าร่วมโครง […]

Continue Reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออบแบบหลักสูตร การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (คอศ.1-คอศ.6)

เอกสารประกอบการอบรม คู่มือการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาต […]

Continue Reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูฝึกในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2564 ทางระบบออนไลน์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับปริ […]

Continue Reading