ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การสรรหากรรมการสภาสถาบันฯ ตามมาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง […]

Continue Reading

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง ผลสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2563

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง […]

Continue Reading

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง ผลสอบประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง […]

Continue Reading

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง กำหนดเปิดและปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง […]

Continue Reading